WVS Verhuurservice B.V. 

 

algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen,

overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder.

2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij

schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend

voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bepalingen worden gemaakt. De

toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bepalingen is uitgesloten,

behoudens voor zover die algemene voorwaarden bedingen door verhuurder schriftelijk en

uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3. De algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en verhuurder, dan wel hun rechtsopvolger(s),partij zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van verhuurder kan door verhuurder worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat verhuurder de aanvaarding door huurder heeft ontvangen.

2. Opgaven en specificaties van verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

3. Voor zover huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de

kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet huurder dat voor eigen rekening en risico.

Artikel 3. Huurprijs en zekerheid.

1. Alle prijzen van de zijde van verhuurder zijn exclusief BTW en een verplichte bijdrage in de

verzekering tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen . De verschuldigde BTW

wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het huurobject.

1 / 9

algemene voorwaarden

door verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, brandstoffen, etc kan verhuurder deze ook apart aan huurder in rekening brengen.

2. Indien storting door huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan verhuurder het ter beschikking stellen van huurobject opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan.

De waarborgsom wordt terugbetaald aan huurder na het einde van de huurovereenkomst,

zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen verhuurder aan huurder uit

welke hoofde ook te vorderen heeft.

3. Indien naar het redelijke oordeel van verhuurder de financiële positie van huurder daartoe

aanleiding geeft, is huurder verplicht op eerste verzoek van verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van huurder te stellen voor de nakoming van de

verplichtingen van huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Laat huurder na tijdig

genoegzame zekerheid te stellen dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4. Betaling.

1. Hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij verhuurder, hetzij door overboeking naar een door verhuurder aan te geven bank- of

girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in de vorige zin bedoeld.

2. Indien en voor zover (enig deel van de) huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is verhuurder onverminderd zijn recht op nakoming te vorderen gerechtigd: (a) aan huurder met ingang van die datum rente van 1,5% per maand over (dat deel van) de huurprijs in rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en (b) de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met huurder gesloten huurovereenkomsten op te schorten.
Indien huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het geen hij aan verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Verhuurder kan alle kosten, die hij in of buiten recht tot behoud van zijn rechten tegenover huurder moet maken, aan huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van verhuurder tegen huurder minimaal€ 1135,--.

3. Een betaling van huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die verhuurder in verband met tekortschieten van huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn.
Een en ander geldt voor zover verhuurder niet anders bepaalt.

4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het huurder niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

2 / 9

algemene voorwaarden

Artikel 5. Ter beschikkingstelling en acceptatie van het huurobject.

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vervalt de ter

beschikkingstelling van het huurobject door verhuurder aan huurder op het daartoe

overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van verhuurder, die, respectievelijk dat, verhuurder aangeeft.
Verhuurder geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het huurobject tegenover huurder pas in verzuim, indien hij het ter beschikking stellen ook nalaat na het verstrijken van een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke nadere termijn, die hem na de oorspronkelijke termijn schriftelijk is gesteld.

2. Indien huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan

verhuurder is toe te rekenen, geraakt huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn

recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is

verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met

onmiddellijke ingang te ontbinden, indien huurder het huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat verhuurder aan huurder heeft aangezegd.

3. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna dient huurder

zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, die huurder niet tijdig ontdekt omdat hij nagelaten heeft het huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die huurder niet tijdig aan verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor mindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

Artikel 6. Gebruik.

1. Huurder is verplicht het huurobject te gebruiken als een goed huurder, hetgeen onder meer inhoudt:

a) dat huurder het huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;

b) dat huurder het huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;

c) dat huurder het huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificatie van de fabrikant, indien beschikbaar.

d) dat huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject, de huurder dient het materieel verplicht te verzekeren via verhuurder en de huurder betaald hiervoor een bijdrage aan de verhuurder.

3 / 9

algemene voorwaarden

e) dat huurder het huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het huurobject op basis van de huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat drie (3) dagen van te voren toestemming daartoe van de verhuurder is verkregen.

2. Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.

3. Het is huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

4. Indien verhuurder de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring,

onderhoud of reparatie geeft huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften.

Artikel 7. Beslag: aanspraak van derden.

1. Indien op het huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), danwel derden ten aanzien van het huurobject aanspraak doen gelden, is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door verhuurder te geven instructies te handelen. Verhuurder is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig huurobject aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 8. Gebreken.

1. Onverminderd het in artikel 5 punt 3 bepaalde, dient huurder, indien hij tijdens de huur aan

het huurobject gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval

binnen drie werkdagen schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, tekorten of

beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor

vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade

door verhuurder.

2. na ontdekking van een gebrek, te kort of beschadiging aan het huurobject, zet huurder het

gebruik ervan niet voort dan na overleg met verhuurder. Laat huurder (tijdig) overleg met

verhuurder na, dan komt of blijft de schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening aan

huurder.

3. Verhuurder zal, nadat door huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject

gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het

huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging – gelet op de aard van het

gebrek, het tekort of de beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare

materiaal – zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen

huurobject op verzoek van verhuurder onverwijld ter beschikking van verhuurder op een door

deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van

verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. Verhuurder kan aan huurder al dan niet

tijdelijk een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het

4 / 9

algemene voorwaarden

herstel komen voor rekening van verhuurder, behoudens indien voor zover verhuurder aantoont

dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan huurder is toe te rekenen. Aan huurder is in

ieder geval toe te rekenen (I) gebruik van het huurobject, dat geen gebruik als van een goed

huurder vormt, of (II) toedoen of nalaten van derden voor wie verhuurder rechtens geen

verantwoordelijkheid draagt.

4. Indien huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, dat/die

niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het huurobject meer dan één (1) werkdagen in het

geheel niet kan gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij

geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het huurobject in het

geheel geen gebruik kan maken.

5. Indien (I) verhuurder ook na een schriftelijke aanmaning van huurder daartoe, waarbij een –

gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en

het beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd

het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen, (II) vanwege de aard van het gebrek, het

tekort of de beschadiging verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet

van hem kan worden verlangd, en (III) er door verhuurder geen vervangend gelijkwaardig

huurobject ter beschikking is gesteld, dan is huurder gerechtigd de huurovereenkomst te

ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van

verhuurder genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft

verstrekt, indien verhuurder daarom op de voet van het bepaalde in artikel 8 punt 3, laatste zin,

heeft verzocht.

Artikel 9. Verlies of vergaan van het huurobject.

1. Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of

geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking ervan

aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met

het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van een vergaan is mede sprake, indien de

kosten van herstel van een beschadiging aan het huurobject naar het oordeel van verhuurder

de huurwaarde op dat moment van het huurobject in het economisch verkeer overtreffen.

2. Tenzij verhuurder na de melding van het verlies of het vergaan van het huurobject een

vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stelt, eindigt de huurovereenkomst in geval

van verlies of vergaan van het huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of

gedeeltelijk vergaan van het huurobject het resterend gedeelte van het huurobject wil blijven

gebruiken, wordt de huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij

partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de

huurwaarde van het gehele huurobject in het economisch verkeer door het gedeeltelijke verlies

of vergaan is verminderd.

3. Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan

huurder is toe te rekenen – wat bijvoorbeeld het geval is bij gebruik van huurobject dat niet

gebruik als een goed huurder is -, komt schade die verhuurder dientengevolge lijdt voor

rekening van huurder.

5 / 9

algemene voorwaarden

Artikel 10. Teruggave na einde huurovereenkomst.

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft huurder het huurobject

gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het huurobject bij gebruik als goed huurder –

in de oorspronkelijke staat terug aan verhuurder door het huurobject aan verhuurder ter

beschikking te stellen op de plaats waar verhuurder het huurobject aan huurder ter uitvoering

van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld en dat niet later dan op de dag, waarop

de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins

eindigt. 2. Voorts geeft huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 10 punt

1, aan verhuurder terug de onderdelen van het huurobject die tijdens de huurperiode mochten

zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door huurder verricht.

3. Stelt huurder het huurobject niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum,

dan geraakt huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde

van verhuurder vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet

anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk

of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dag dat huurder tekortschiet in de nakoming van de

verplichting om het huurobject op de voor hem geldende plaats en tijdstip ter beschikking te

stellen. Naast de boete heeft verhuurder recht op volledige vergoeding van alle schade, die

verhuurder lijdt als gevolg van het tekortschieten door huurder in de nakoming van de

verplichting om het huurobject op de voor hem geldende plaats en tijdstip ter beschikking te

stellen. Voorts is verhuurder alsdan gerechtigd, en door huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om

de plaats te betreden waar het huurobject zich bevindt, ten einde het huurobject onder zich te

nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de huurder.

4. Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is huurder

aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor verhuurder ontstaan, tenzij huurder

aantoont dat de beschadiging, of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die

hem niet zijn toe te rekenen.

Artikel 11. Opzegging huurovereenkomst.

1. Verhuurder is bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

a) ten aanzien van huurder om surseance van betaling, danwel het uitspreken van het

faillissement is verzocht;

b) op (enig onderdeel van) het vermogen van huurder beslag is gelegd;

c) de onderneming van huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;

d) de huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving

(grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;

e) dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij de verhuurder redelijke twijfel kan

doen rijzen omtrent de nakoming door huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de

6 / 9

algemene voorwaarden

huurovereenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade.

1. Onverminderde het elders in deze Voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid

voor schade van verhuurder jegens huurder uit hoofde van of in verband met (een)

huurovereenkomst(en) tussen verhuurder en huurder dat:

a) verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in

verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een werk of

een gedeelte van het bedrijf of het werk;

b) voor andere schade dan onder a) genoemd verhuurder voor in totaal slechts aansprakelijk is

te houden tot een bedrag van maximaal € 22.670,--.

De onder a) en b) vermelde limieten gelden niet, indien huurder aantoont dat de schade,

waarvoor huurder verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of grove schuld van

(statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende personen van verhuurder.

c) verhuurder verschaft een dienst en is derhalve nooit aansprakelijk voor schades of

vervolgschades

2. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder schade voortvloeit of naar

redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor verhuurder eventueel aansprakelijk is

te houden, dient huurder met bekwame spoed maar in ieder geval binnen drie weken na die

gebeurtenis, verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat huurder een

tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de

betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van huurder jegens

verhuurder vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt,

behoudens voorzover het schade betreft die conform het in vorige alinea bepaalde tijdig aan

verhuurder is gemeld.

3. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door

verhuurder aan huurder verhuurde huurobjecten, behoudens voor zover huurder aantoont dat,

die aanspraken schade betreffen waarvoor huurder aansprakelijk zou zijn, indien huurder

verhuurder voor die schade zou hebben aangesproken. Deze vrijwaring omvat ook de kosten,

die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

Artikel 13. Verzekering.

1. Indien verhuurder het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en

verlies ter beschikking heeft gesteld, onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde,

dat:

7 / 9

algemene voorwaarden

a) huurder als een ‘goed huisvader’ voor het huurobject dient zorg te dragen;

b) huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het huurobject onverwijld mede

schriftelijk aan verhuurder dient te melden;

c) huurder gehouden blijft aan verhuurder de schade te vergoeden, die verhuurder als gevolg

van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de

door verhuurder afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen

risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het huurobject is veroorzaakt

door grove schuld van de huurder, omdat huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies

niet tijdig aan verhuurder heeft gemeld,of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de

schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.

d) huurder het eigen risico dient te vergoeden aan verhuurder, indien de schade door de

verzekering is gedekt, dit onverminderd het genoemde in lid 1.c. Het eigen risico bedraagt voor

machines tot en met 9 ton eigen gewicht en de daarbijbehorende aanbouwdelen 1.500,- euro

per schade geval/gebeurtenis. Voor machines boven de 9 ton eigen gewicht is het eigen risico

per schade geval/gebeurtenis 2.500,- euro.

Artikel 14. Hoofdelijkheid.

1. Indien huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de

looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden

jegens verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 15. Overdracht rechten en verplichtingen.

Huurder kan rechten of verplichtingen uit de huurovereenkomst alleen met voorafgaande

schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan respectievelijk doen overnemen voor

een derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, geschillen

over het bestaan en geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de

bevoegde rechter in Nederland of België. Zulks belet partijen evenwel met in onderling overleg

een gerezen geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen, welk in dat geval zal worden

benoemd overeenkomstig de regelen gegeven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor

Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage en welk, met inachtneming van de Statuten van

die Raad uitspraak zal doen

Artikel 17.

8 / 9

algemene voorwaarden

1. De verhuurder maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van een eventuele

financieringsmaatschappij.

2. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de

eigendom van de zaken waar mogelijk bij een financieringsmaatschappij kunnen berusten.

Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder de zaken

op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij afgeven, zonder dat huurder zich daarbij

op enig retentierecht of ander recht kan beroepen, indien en zodra de

financieringsmaatschappij afgifte van de zaken zal vorderen op grond van niet nakoming van de

verplichtingen door de verhuurder jegens de financieringsmaatschappij. Als gevolg van de

hiervoor bedoelde opeising van de zaken door de financieringsmaatschappij wordt de

onderhavige huurovereenkomst (voor zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang

ontbonden. Afgifte aan of terugname van de zaken door de financieringsmaatschappij dient te

geschieden op een door de financieringsmaatschappij aangegeven locatie in Nederland en de

huurder verplicht zich daar volledige medewerking aan te verlenen.

3. Indien de situatie als bedoeld onder sub 2 hiervoor zich voordoet en de

financieringsmaatschappij het gebruik van de zaken door huurder zou willen continueren, is

huurder verplicht om op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij een

huurovereenkomst met de financieringsmaatschappij te sluiten voor de restant looptijd van de

onderhavige huurovereenkomst en mogelijk onder verder gelijkluidende condities.

4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek

geheel uit.

5. Het hiervoor in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door

verhuurder worden herroepen.

9 / 9